عبدالله علمداری
  • خاطرات اکران

    اکران فیلم بومرنگ در مسجد المحمود خانه اصفهان

  • جزئیات اکران

    تعداد بینندگان : 50 نفر
    تاریخ اکران : 1398/07/09
    مکان اکران : اصفهان - اصفهان - مسجد المحمود خانه اصفهان

    اکران کننده: عبدالله علمداری