بازنمایی دین در سینمای پس از انقلاب؛ مدل مطلوب سینمای دینی و مذهبی
ارزش گذاری برای فیلم ها

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید