تاریخ انتشار

2017-06-21

بر عهد خود می‌مانیم

روز قدس، وعده‌گاهی است بین مسلمانان،برای فریادزدن بر سر زورگویان عالم. ما عهد بسته‌ایم در برابر ظلم‌ ظالمان ساکت نباشیم. این فیلم‌ها برای اکران در این ایام معرفی می‌شوند، فیلم‌هایی که برای یادآوری ظلم‌ زورگویان و گوشرد کردن مسئولیت‌های ماست.
بر عهد خود می‌مانیم
ارزش گذاری برای فیلم ها

اتفاقات و رویدادهای زیر و درشت نمی توانند ما را از «فلسطین» که مسئله اصلی دنیای اسلام است، غافل کنند.

روز قدس، وعده‌گاهی است بین مسلمانان،برای فریادزدن بر سر زورگویان عالم.

ما عهد بسته‌ایم در برابر ظلم‌ ظالمان ساکت نباشیم.

این فیلم‌ها برای اکران در این ایام معرفی می‌شوند، فیلم‌هایی که برای یادآوری ظلم‌ زورگویان و گوشرد کردن مسئولیت‌های ماست.

بر عهد خود می‌مانیم.