• فیلم شناسی

    - قناعت؛ هم پیشرفت، هم آرامش ( کارگردان ) جزئیات فیلم