• فیلم شناسی

    - تیزرهای فرهنگی «اخراجی‌ها» ( نویسنده ) جزئیات فیلم