اکران فیلم
 • خاطرات اکران

  چون فیلم کوتاه بودمردم میگفتند چرافیلمتان زودتمام شد

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 50 نفر
  تاریخ اکران : 1/5/97
  مکان اکران : اصفهان - مبارکه - مسجد امام سجاد

  اکران کننده: نیما قربانی